Общи Условия

Общи условия на интернет платформата “www.adroit.bg”

    Моля прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате уебсайта www.adroit.bg, тъй като те засягат Вашите права и задължения. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на интернет платформата www.adroit.bg както и взаимоотношенията между собственика на сайта “Адроит Електроникс” ЕООД, учредено в България с ЕИК: 115705960, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Просвета” № 3, с потребителите, ползващи сайта.

    Материалите в сайта (съдържанието на уебсайта, снимките на представените модели, художествените дизайни) и базите данни, които са част от този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл.3, ал.1, т.1 и т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права. Самият сайт www.adroit.bg представлява интернет платоформа – посредством която Вие като потребител имате възможност да използвате или предоставяте услуги.

    Ако Вие, като потребител, не сте съгласен да бъдете обвързан с посочените общи условия, моля преустановете използването на сайта www.adroit.bg. В хипотезата на чл. 4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия интернет платформата www.adroit.bg Ви предоставя подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение, или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да получат достъп до сайта, без да се възползват от предоставяните в него услуги, така и от тези, които желаят да ползват услугите, обект на сайта.

І. Определения.

    В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

    1. www.adroit.bg e авторски разработена система, под формата на онлайн платформа, която е създадена и компилирана като база данни в съответствие с чл.3, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗАПСП и авторскоправното законодателството на Република България. Същата от една страна е предназначена да предоставя на потребителя възможност онлайн да сключи договор за закупуване на стоки и ползване на услуги, които се предлагат в сайта. За краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“.

    2. “Адроит Електроникс” ЕООД, с ЕИК: 115705960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, гр.Пловдив, ул. “Просвета” № 3 е собственик на сайта, и като такъв отговаря пред всички трети лица за неговото ползване и съдържание, за краткост ще бъде наричано навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

    3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват сайта и желаят да търсят продукти или услуги от www.adroit.bg, за краткост в настоящите общи условия се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

       3.1.„Потребител/Купувач/Клиент/Вие” означава всяко физическо, юридическо лице и/или търговска организация на Платформата, което търси продукти и услуги в Платформата и който има достъп до Платформата, чрез регистриран личен “Акаунт ”. Само регистрирани потребители могат купуват продукти и услуги от www.adroit.bg. Регистрацията е безплатна. Когато се регистрирате за акаунт, Вие се съгласявате да ни предоставите точна, пълна и актуализирана информация и не трябва да създавате акаунт за измамни или подвеждащи цели. Вие сте единствено отговорни за всяка дейност във Вашия акаунт и за поддържане на поверителността и сигурността на Вашата парола. Ние не носим отговорност за каквито и да е действия или бездействия от Ваша страна във връзка с Вашия акаунт.
Като потребител ние събираме всички необходимите Ваши лични данни, най-вече за данъчни цели - при фактуриране на поръчаните стоки и услуги, както и с цел стриктно отстояване правата на всеки един клиент, рекламационна политика на сайта и т.н. Личните Ви данни ще бъдат събрани и обработени при регистрация на Вашия профил в сайта www.adroit.bg, само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това.

       3.2 .„Профил/Акаунт на участник в Платформата“ означава личният профил на “потребителя”, необходим за достъп до стоките и услугите, предлагани от www.adroit.bg. При създаване на Вашия потребителски профил ние изискваме да предоставите три имена, точен адрес и ЕГН, с цел фактуриране на получаваните от Вас стоки и услуги, като по темата с оглед псевдонимизация на профила Ви получавате уникален номер, които да използвате при индивидуализацията Ви за целите на сайта. 

       3.3. “Сделка” – договор, сключен между Потребител в сайта и “Адроит Електроникс” ЕООД.

       3.4. „Цена” – цената за стока или услуга, уговорена между потребителя в Платформата, която той е длъжен да плати чрез някой от методите за плащане, заложени в настоящите Общи условия;

       3.5. „Разноски” – всички допълнителни разходи, банкови такси, държавни и/или общински такси, такси за парични преводи и обработка на документи от небанкови институции, пощенски, куриерски такси и др., съпътстващи извършването на Услугите, предоставяни от Платформата.

    4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

    5. “IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

    6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

    7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на интернет страницата www.adroit.bg към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

    8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

    9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

    10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

    11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

    12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

    13. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на произведение на изкуството като художествен дизайн, снимките в уебсайта, дизайн на уебсайта, съдържание на интернет страницата, които могат да бъдат възпроизведени и разпространени сред неограничен брой регистрирани в сайта лица.

    14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен път, представляващи информационен ресурс на www.adroit.bg, които са интелектуална собственост в хипотезата на чл.11.

    15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

    16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

  ІІ. Предоставяне на достъп до сайта.

    17.1. Потребителят има свободен достъп до съдържанието на www.adroit.bg с отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки посетител (гост) се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия, както и разпоредбите на ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди сключване на договора за покупко-продажба. Достъпът до сайта се осъществява през web браузър и информационните база данни на сайта www.adroit.bg поддържан от доставчика.

    17.2. Потребителите могат да се абонират чрез предоставяне на имейл адрес за ползване или предоставяне на услуги, които могат да предложат/ползват в сайта при извършване на поръчка. С предоставяне на имейл адрес съответният потребител изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.

    18. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на стоки и услуги от онлайн платформата www.adroit.bg. Потребителят чрез интернет платформата може да направи електронно изявление за търсене на продукт или услуга. Потребителят изявява волята за поръчка на продукт или услуга чрез попълване на електронна форма, в която предоставя своите лични данни (за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба), за която автентичност същият гарантира, като потребителят се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕУУ.

    Ако потребителят изрази воля от името на трето лице, то се приема, че същият договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за евентуалните нанесени вреди лично, като последица от предприетите правни действия без представителна власт. С попълването на тази електронна форма, потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга (покупко-продажба) се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото волеизявление се формира след одобрението на същото от родител/попечител и/или други лица, които го представляват на правно основание, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същият, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родителя настойник.

    19. Ние се грижим за Вашата поверителност. Можете да прочетете нашата Политика за поверителност тук. Политиката за поверителност е част от настоящите Общи условия и е включена тук чрез препратка. Потребителите се задължават да спазват стандартите на общността на www.adroit.bg, които представляват набор от правила за поведение и насоки в допълнение към тези Общи условия, актуализирани от време на време.

    20. Договорът има задължителна обвързваща сила между всеки потребител на порталния сайт www.adroit.bg и доставчика. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

    21.1. Доставчикът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждение й до потребителя, като предварително заплатените суми се възстановяват изцяло. Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от потребителя, описан в същата.

    21.2. Когато поръчаната стока или услуга не е налична и не може да бъде доставена или има друга причина за забавянето (техническа или производствена), то доставчикът информира своевременно клиента за забавянето.

    22. Размерът на Цената се определя от доставчика, в публикувана от него стока или услуга. 

  III.Поръчки.

    23. Всеки регистриран потребител на сайта www.adroit.bg може да направи поръчка на конкретен продукт в сайта и неговата доставка. При избиране на конкретен продукт се създава опция за генериране на поръчка, в която потребителят следва да нанесе своите лични данни и адрес за доставка. В генерираната поръчка той вижда и опциите за заплащане, както и начините за доставка

    24. След като избраният начин на плащането бъде потвърден, Вашата поръчка ще бъде създадена и ще получи уникален номер на поръчка. Доставката, касаеща поръчаната и закупена стока от сайта www.adroit.bg се извършва с куриер. Повече информация по темата можете да откриете в сайта на бутона „Доставки“.

  IV.Отзиви.

    25. Клиентите се насърчават да съобщават за всякакви притеснения, възникнали по време на тяхната активна поръчка по отношение на предлаганите стоки и услуги. Коментарите за обратна връзка, дадени взаимно от страните, се показват публично на страницата на профилите им. 

V.Рекламации.

    26. Всеки един потребител на сайта www.adroit.bg може да върне всяка една стока в 14 дневен срок без да представя причина за това. В останалите хипотези стока може да ползва гаранционен сервиз или да бъде върната, само ако отговаря на секцията на сайта „Гаранционни условия“. Рекламацията може да бъде направена в двугодишен срок от закупуване на стоката.

    27. “Адроит Електроникс” ЕООД не поема гаранционно обслужване при: използване на предоставената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на указанията на приложените към стоката указания, ако има такива; умишлено въздействие върху предмета на стоката с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица; корекции върху предмета на стоката по какъвто и да било начин; повреди, предизвикани от природни бедствия, метеорологични условия и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

    28. При рекламация потребителят задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

    29. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите Общи условия и/или действащото българско законодателство, “Адроит Електроникс” ЕООД има право, но не и задължение да развали настоящия договор за услуга, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя, без да дава допълнителен срок за изпълнение.

    30. “Адроит Електроникс” ЕООД е администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и изискванията на GDPR.

    31. С подписване на настоящите Общи условия, потребителите се съгласяват техните лични данни да бъдат обработвани от страна на “Адроит Електроникс” ЕООД.

    32. Потребителите декларират, че са запознати с целите, за които се обработват техните лични данни и с правата, които им предоставят GDPR и ЗЗЛД.

    33. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или в случаите, когато е налице контрафакция и с оглед установяването на извършителя на престъпление против интелектуалната собственост следва да се предоставят лични данни на сектор “Компютърни престъпления” към ГДБОП, прокуратурата или съда.

    34. “Адроит Електроникс” ЕООД си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация за потребителите, необходима за тяхното идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

    35. За уреждане на правоотношенията между страните, ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД относно договори при общи условия по чл.16 от ЗЗД във връзка с чл.298 ТЗ.

VI. Приложимост. Промяна.

    36. Разпоредбите на Общите условия се прилагат за всички въпроси, възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от “Адроит Електроникс” ЕООД при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

    37. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

    38. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

VII. Права и задължения на доставчика и потребителите.

    39. Доставчикът поема задължението да положи необходимата съгласно обстоятелствата грижа, чрез която да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Доставчикът не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън авторската база данни на информационния ресурс.

    40. Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или ако по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват права на интелектуална собственост, или в частност нарушават законите на Република България.

    41. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата си.

    42. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно описани по - горе в настоящите общи условия.

    43. Доставчикът има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта и развалянето на сключения договора, като на базата на това ще има право да претендира уговорената в настоящите общи условия неустойка.

    44. Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчката на определени потребители при непредоставяне на изискваните в попълване на електронната форма на лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

    45. Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационна си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies). Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница www.adroit.bg чрез сървър върху твърдия диск на потребителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

    46. Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите, като приемането на измененията се извършва по описаните по – горе начини и правила.

    47. Потребителите имат право да ползва онлайн услугите, предоставяни от доставчика, при спазване на настоящите Общи условия, допълненията към тях и специалните правила, уговорени за съответните услуги, базиране на авторскоправното законодателство на Република България.

    48. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, заимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторски произведения част от сайта www.adroit.bg, както и да не:

       - нарушава права върху интелектуалната собственост на трети лица, включително авторски права, търговски марки, логотипове, дизайни и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а, чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;

       – нарушава каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

       – нарушава по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

    49. Във връзка с ползването на предоставените от доставчика услуги, потребителят се задължава също:

       – да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република България;

       – да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика;

       – да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика, както и на трети лица чрез действията си, свързани с изпълнението на договора за предоставяне на онлайн достъп до авторски материали.

VIII. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

    50. Доставчикът в лицето на “Адроит Електроникс” ЕООД не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/ или неактуалност на даден материал, с източник www.adroit.bg, доставчикът не носи каквато и да е отговорност.

    51. (1) Ако недобросъвестни действия от страна на потребител на сайта доведат доставчикът в лицето на “Адроит Електроникс” ЕООД до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети доставчика за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети доставчика и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при неговата регистрация.

          (2) В случай на нарушения, касаещи интелектуалната собственост, всяко заинтересовано лице може да сезира сайта www.adroit.bg на имейл, посочен в съдържанието на сайта. След обективно разследване на визирания случай, администрацията на сайта решава, дали да премахне съответното съдържание, ако то е част от www.adroit.bg или да сезира компетентните държавни органи за извършено нарушение против интелектуалната собственост.

    52. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги.

    53. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез сайта.

    54. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и/или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

    55. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

    56. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

    57. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при попълване на електронната форма за поръчка по начин, който да позволява идентифицирането им.

    58. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Доставчикът се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

    59. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите, вменени им с настоящите условия и/или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското законодателство доставчикът има право да развали договора без предизвестие.

    60. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика “Адроит Електроникс” ЕООД и при спиране на поддръжката на сайта www.adroit.bg както и по взаимно съгласие на страните по същия.

IX. Други условия.

    61. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

    62. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за покупко-продажба и/или от настоящите общи условия, както и между страните по тях, включително спорове, породени от и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.

    Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словестно съдържание, в това число и настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост в Република България, без предварителното писмено съгласие на “Адроит Електроникс” ЕООД като собственик на сайта в хипотезата на чл.3, ал. 1, т. 1, чл.14 и/или 42 от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди.

Назад
Избор на лаптоп
Производител

Цена

Тип Процесор

Памет

Твърд диск

Видеокарта

Размер на дисплея

Резолюция на дисплея

Тип на дисплея

Тегло

Операционна система

Цвят


Най-продавани стоки

01. Brother DCP-L2512D Laser

290.00 лв

02. Brother MFC-L2712DN Laser

417.00 лв

03. Brother DCP-1622WE Laser

299.00 лв

Научете повече

Телефон:
359-32-637960
359-32-637961
359-32-637962
359-32-637963

Skype: adroitbg

© 2024Всички права запазени. Адроит Електроникс - Пловдив. Всички търговски марки, имена и ОЕМ парт номера са собственост на съответните им притежатели. Hosted by LanGame