Условия за използване

Untitled

1. Гаранционният срок за запечатани компютърни системи е 24 месеца от датата на закупуване.

2. Гаранционният срок за всички продукти и модули, непосочен в гаранционната карта, е 12 месеца, с изключение на:

   - слушалки, микрофони, мишки, вентилатори, мрежови карти, разклонители, четци на смарт карти - 30 дни;
   - клавиатури и тонколони - 6 месеца;
   - изрично посочените в настоящата гаранция случаи.

3. Гаранционно обслужване се извършва в сервизната база на фирма "Адроит", само при представяне на гаранционна карта.

4. Гаранцията има действие на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя.

5. Гаранцията има действие и изделия се приемат за извършване на гаранционен ремонт само в случай, че се предоставят с оригинална опаковка и антистатични пликове.

6. Срокът за отстраняване на повреди за всички продукти и модули е до 20 работни дни. В случай, че в дадения срок не може да бъде отстранена повредата, на Клиента (Титуляра по гаранционната карта) се предоставя оборотна техника срещу подпис. При извънгаранционен ремонт Доставчикът осигурява 30 дни гаранция на вложените в продукта модули и компоненти.

7. В случай, че дефектиралият продукт не може да се отремонтира по обективни причини, той се заменя с еквивалентен (параметри и/или цена). Ако е невъзможно да се намери еквивалентен продукт, се предлага замяна с нов продукт с по-добри параметри при доплащане до цената на по-добрия продукт. За да се осъществи замяната, Клиентът е длъжен да върне пълния комплект на дефектиралия продукт (кашон, драйвери, ръководства и т.н.)

8. При гаранционна замяна на модул или изделие, гаранционният срок на новият модул продължава гаранцията на заменения.

9. Гаранционното обслужване отпада в следните случаи:

   9.1. Повреди, причинени от лошо транспортиране, неподходящо съхранение, неспазване условията на експлоатация, незаземяване, токови удари и неизправности в мрежата (електрическа, кабелна, телефонна) или по други независещи от Доставчика причини.

   9.2. Когато липсват или са нарушени фирмените гаранционни лепенки или стикери на производителя.

   9.3. При наличие на видими механични или електромеханични повреди (скъсани или изгорели писти, наранени, пукнати, счупени или обгорели компоненти) и при нарушен външен вид.

   9.4. Повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с гаранционната техника.

   9.5. При опит за отстраняване на повреда от неоторизирани от фирма "Адроит" лица, както и при монтаж на допълнителни модули в продукта или системата, който не е извършен от специалист на Фирмата.

   9.6. Дефекти, причинени от попадането на прах, пясък, кал и други замърсители, дефекти в следствие на корозия, причинена от влага, дефекти причинени от хлебарки, мравки и други външни тела.

10. С компютърните системи не се продава софтуер, освен ако не е описан в гаранционната карта. Фирма "Адроит" не носи отговорност за инсталиран нелицензиран софтуер върху предоставената за ремонт техника.

11. Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Клиента, както и за нейното възстановяване, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на модули.

12. При наличие на компютърни вируси, както и за всеки софтуерен проблем, Фирмата извършва дадена услуга по своите тарифи, като цената на услугата не се покрива от гаранцията.

13. Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че LCD (TFT) монитори и лаптопи с по-малко то 7 изгорели пиксела не се покриват от настоящата търговска гаранция.

14. Гаранцията не покрива:

   14.1. Разходи свързани с периодичната проверка или поддръжка на продукта или подмяна на части, възникнали в резултат на нормалното износване или изчерпване на ресурса им (напр. лампата на мултимедиен проектор);

   14.2. Консумативи (компоненти, които изискват периодична подмяна по време на живота на продукта, като тонери, охлаждащи вентилатори, батерии, глави за мастилено-струйни принтери).

15. Доставчикът не носи отговорност за продукт или модул, непотърсен от клиента повече от 30 дни след приемането му за ремонт.

16. Гаранцията на SSD дисковете се прекратява в зависимост от това, кое от следните събития е настъпило първо:

   16.1. Изтичане на гаранционният срок на продукта, указан в гаранционната карта.

   16.2. Изчерпване на живота на продукта, измерван в TBW (Terabytes Written). Този параметър е индивидуален за всеки един SSD диск и е указан на сайта на производителя.

17. Гаранцията на захранващи адаптери за лаптопи и акумулаторните батерии за лаптопи и UPS е ограничена:

   17.1. Акумулаторните батерии за UPS и лаптопи Acer - 6 месеца;

   17.2. Акумулаторните батерии за лаптопи Toshiba, Dell, HP, Asus и Lenovo - 12 месеца;

   17.3. Захранващи адаптери за лаптопи - 12 месеца.

18. С приемането на стоката и гаранционната карта Клиента декларира, че се е запознал и приема условията на гаранционното обслужване, посочени в картата, включително изложените дотук общи условия на гаранционно обслужване, както и че е получил конкретната стока, съобразно описанието в гаранционната карта.

19. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

   1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
   2. значимостта на несъответствието;
   3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

20. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на срока по ал. 2, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

21. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

   1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
   2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

22. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

23. Начин за предявяване на рекламацията: Рекламацията се предявява в търговския обект, от който е закупена стоката.

24. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП.

Назад
Избор на лаптоп
Производител

Цена

Тип Процесор

Памет

Твърд диск

Видеокарта

Размер на дисплея

Резолюция на дисплея

Тип на дисплея

Тегло

Операционна система

Цвят


Най-продавани стоки

01. Brother DCP-L2512D Laser

282.00 лв

02. Brother MFC-L2712DN Laser

369.00 лв

03. Brother DCP-1622WE Laser

285.00 лв

Научете повече

Телефон:
359-32-637960
359-32-637961
359-32-637962
359-32-637963

Skype: adroitbg

© 2023Всички права запазени. Адроит Електроникс - Пловдив. Всички търговски марки, имена и ОЕМ парт номера са собственост на съответните им притежатели. Hosted by LanGame